Dịch vụ luật sư khiếu nại hành chính, khởi kiện hành chính

luat-su-khoi-kien-hanh-chinhTheo quy định pháp luật, cá nhân, tổ chức có quyền thực hiện việc khiếu nại, hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.

Khi có hành vi hành chính và quyết định hành chính trái pháp luật nghĩa là quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại. Tuy nhiên, việc xác định hành vi hành chính nào là trái pháp luật, quyết định hành chính nào bị khiếu nại là vấn đề khá mới mẻ. Vì vậy, nó đóng vai trò quyết định trong việc xác định các vấn đề về mô hình tổ chức, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, trình tự tố tụng của Tòa hành chính.

Theo quy định tại Điều 11 Bộ luật tố tụng hành chính thì đương sự có thể tự mình hoặc nhờ Luật sư hay người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Luật sư trong vụ án hành chính tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 Bộ luật tố tụng hành chính thì người đại diện của đương sự – Luật sư có những quyền và nghĩa vụ sau:

- Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng;

- Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Tham gia phiên tòa hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Luật này;

- Tranh luận tại phiên tòa;

- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án;

- Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.

Vai trò luật sư trong tố tụng hành chính là:

Tư vấn thủ tục khiế nại, giải quyết vụ án hành chính;

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình giải quyết việc khiếu nại, vụ án hành chính;

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia quá trình giải quyết việc khiếu nại, vụ án hành chính;

Thực hiện các nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.