Thủ tục giấy Đăng Ký tổ chức bán hàng Đa Cấp.

Thủ tục giấy Đăng Ký tổ chức bán hàng Đa Cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

1. Đơn đề nghị (theo mẫu),

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng;

4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ.

5. Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của Công an cấp xã/phường nơi cư trú, gồm:

+ Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân,

+ Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh,

+ Thành viên Hội đồng thành viên,

+ Chủ tịch công ty,

+ Thành viên Hội đồng quản trị,

+ Giám đốc (Tổng giám đốc),

+ Các chức danh quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.

6. Chương trình bán hàng có các nội dung sau:

+ Cách thức trả thưởng,

+ Hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia,

+ Thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có),

+ Giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán,

+ Quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán.

7. Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung như sau:

+ Nội dung đào tạo,

+ Thời gian đào tạo,

+ Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo,

+ Thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.