Thuế Môn Bài

I. Kê khai tờ khai môn bài:

     -   Mẫu tờ khai số 01/MBAI được sử dụng chung cho các trường hợp kê khai bao gồm: kê khai lần đầu trong năm, kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai của cơ sở mới thành lập.

Số tiền ghi trên tờ khai tính theo đơn vị là đồng Việt . Không ghi số thập phân trên tờ khai.

     -   Mỗi năm lập và nộp tờ khai một lần

II. Nộp thuế môn bài:

-         Nộp thuế môn bài mỗi năm một lần

-         Số tiền thuế môn bài phải nộp dựa vào bậc môn bài

-         Nếu doanh nghiệp có chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh thì mỗi CN, ĐĐKD nộp thêm 1.000.000 đ

STT

Vốn điều lệ

Bậc môn bài

1

Trên 10 tỷ

Bậc 1

2

Từ 5 tỷ đấn 10 tỷ

Bậc 2

3

Từ 2 tỷ đến 5 tỷ

Bậc 3

4

Dưới 2 tỷ

Bậc 4