Chia di sản thừa kế khi nội dung di chúc không rõ ràng

chia-di-san-thua-ke-khi-noi-dung-di-chuc-khong-ro-rangVào ngày 31/3/2016 chú của tôi có lập di chúc tại nhà do bệnh không tự viết được có nhờ 1 người hàng xóm viết thay. Trong di chúc cho con trai út của chú tôi 0,6 ha đất sau kênh và thửa 15, 17, tờ bản đồ số 11, đất tọa lạc tại xã..huyện.. tỉnh...

Trong thời điểm lập di chúc chú vẫn còn minh mẫn. Có chữ ký của chú, người viết di chúc, làm chứng: Phó ấp nơi chú tôi cư ngụ. Đến ngày 8/4/2016 UBND xã..... có xác nhận chữ ký của Phó ấp là đúng. Ngày 01/4/2016 có lời chứng, chứng thực của UBND xã....

Vậy cho tôi hỏi:

1. Bản di chúc trên có giá trị pháp lý không? Vì sao? Dựa vào căn cứ nào?

2. Nếu có giá trị pháp lý thì phần 0.6 ha đất sau kênh xác định như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Thứ nhất, bản di chúc có giá trị pháp lý không? Vì sao? Dựa vào căn cứ nào?

Tại Bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau:

Điều 646. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều 647.Người lập di chúc

1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Điều 654. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Điều 656. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Theo thông tin bạn trình bày vào ngày 31/3/2016 chú của bạn có lập di chúc tại nhà, do bệnh không tự viết được có nhờ một người hàng xóm viết thay. Trong di chúc cho con trai út 0,6 ha đất sau kênh, và thửa 15, 17, tờ bản đồ số 11, đất tọa lạc tại xã..huyện.. tỉnh... Trong thời điểm lập di chúc chú của bạn vẫn còn minh mẫn. Có chữ ký Chú của bạn, Người viết di chúc, làm chứng: Phó ấp nơi chú của bạn cư ngụ. Đến ngày 8/4/2016 UBND xã..... có xác nhận chữ ký của Phó ấp là đúng. Ngày 01/4/2016 có lời chứng, chứng thực của UBND xã..... Căn cứ theo quy định tại các quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì Di chúc của chú bạn có giá trị pháp lý (di chúc bằng văn bản có chứng thực).

Thứ hai, nếu di chúc có giá trị pháp ý thì phần 0,6 ha đất sau kênh xử lý như thế nào?

Tại Điều 667, Điều 673 và Điều 675 Bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau:

Điều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Điều 673. Giải thích nội dung di chúc

Trong trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì người công bố di chúc và những người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì coi như không có di chúc và việc chia di sản được áp dụng theo quy định về thừa kế theo pháp luật.

Trong trường hợp có một phần nội dung di chúc không giải thích được nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không giải thích được không có hiệu lực.

Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ theo các quy định trên:

+ Nếu trong di chúc của chú bạn có cho con trai út 0,6 ha đất sau kênh (đã xác định rõ ràng được ranh giới đất,...) thì con trai út của chú bạn sẽ được hưởng phần 0,6 ha đất do bố để lại.

+ Nếu phần đất 0,6 ha đất sau kênh không rõ ràng (không xác định được ranh giới thửa đất,…) thì nếu hiện nay chú của bạn còn sống thì cần sửa đổi di chúc theo hướng xác định rõ thông tin về 0,6 ha đất sau kênh, nếu chú của bạn đã mất, và có nhiều cách hiểu khác nhau thì người công bố di chúc và những người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì coi như không có di chúc và việc chia di sản được áp dụng theo quy định về thừa kế theo pháp luật. Nếu chia theo pháp luật thì 0,6 ha đất sau kênh sẽ được chia đều cho những người trong cùng hàng thừa kế thứ nhất.

 

Hãy nhấc máy gọi 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất. Trí Tuệ Luật luôn có đội ngũ luật sư giỏi, luật sư uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”