Thủ tục đăng kí chào bán cổ phiếu lần đầu

Thủ tục đăng kí chào bán cổ phiếu lần đầu

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật bao gồm:

- Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007;

- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; có hiệu lực ngày 01/07/2011;

- Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; có hiệu lực ngày 08/02/2007;

-Quyết định 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành mẫu Bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK, Trung tâm GDCK; có hiệu lực ngày 12/8/2007;

- Thông tư 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hiệu lực ngày 13/8/2007;

- Thông tư 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán CK ra công chúng; hiệu lực ngày 29/12/2008

- Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu an toàn, hiệu quả.

1. Điều kiện đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu

- Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng kí chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị trên số kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng kí chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh thông qua.

- Có công ty chứng khoán tư vấn trong việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.

2. Trình tự thực hiện:

- Gửi hồ sơ đăng kí chào bán cho ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử tới địa chỉ do UBCKNN quy định.

- Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trong theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của UBCKNN.

- Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành gửi UBCKNN 06 bộ hồ sơ đã được chấp thuận trước khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

3. Hồ sơ gồm :

- Giấy đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Bản cáo bạch theo mẫu kèm theo báo cáo tài chính.

- Điều lệ công ty.

- Quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được, trong trường hợp chào bán để huy động vốn.

- Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

- Văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trường hợp tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng.

- Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan, trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng kí chào bán được các tổ chức, cá nhân xác nhận.

- Tài liệu về việc xác định giá trị doanh nghiệp.

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng kí chào bán với công ty chứng khoán.

- Quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thông qua hồ sơ.

- Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn.

Số lượng hồ sơ: 06 bộ, trong đó gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính kèm file điện tử gửi theo địa chỉ do UBCKNN quy định.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”