Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung là thủ tục bắt buộc đối với những dự án có thay đổi về địa điểm, quy mô, công suất thiết kế, công nghệ của dự án hoặc sau 24 tháng kể từ ngày Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, dự án mới triển khai thực hiện.

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận phiếu hẹn trả kết quả;

- Cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và trả kết quả

2. Thành phần hồ sơ:

Bước 1: Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung:

- 01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bản chính).

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (bản chính)

Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định;

- 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án;

- 01 bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án;

- 01 bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.

Bước 2: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thẩm định, chủ dự án gửi cho cơ quan thẩm định công văn giải trình về việc hoàn thiện báo cáo kèm theo 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đã hoàn thiện và được chủ dự án ký vào góc trái phía dưới của từng trang, nhân bản và đóng thành quyển gáy cứng với số lượng bằng số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án.

3. Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo kết luận của Hội đồng thẩm định.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”