Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện nay quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ; Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết môi trường.

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận phiếu hẹn trả kết quả;

- Cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.

2. Thành phần hồ sơ:

Bước 1: Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

- 01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bản chính);

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (bản chính).

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định;

- 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (bản chính).

Bước 2: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Chủ dự án phải tiến hành việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định, ký vào góc trái phía dưới của từng trang của một (01) bản báo cáo đã được hoàn chỉnh, nhân bản và đóng thành quyển gáy cứng với số lượng như nêu ở dưới đây, gửi cơ quan tổ chức việc thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể về việc hoàn chỉnh này để được xem xét, phê duyệt:

Số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi tới các địa chỉ: ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án 01 bản kèm theo 01 bản được ghi trên đĩa CD; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bản; Ban Quản lý đối với các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 01 một bản; chủ dự án 01 một bản.

3. Thời hạn giải quyết:

45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo kết luận của Hội đồng thẩm định.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”